Mimarlardan o projeye itiraz!

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Sörler Okulu parselinde yapılması planlanan otopark projesi ile alakalı basın açıklaması yaptı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d. nazım, G23.b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 228 ada 41 No'lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği konusuna dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Konuya bahis olan düzenleme ile ilgili çalışma 23.01.2024 tarih ve 77 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı ile bu imar planı değişikliği oy birliği ile onaylanmış ve 15 Mart 2024 – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Kurum bürokrasisine sahip olan büyükşehir belediyelerinde bu tür imar değişiklikleri öncelikle imar komisyonuna havale edilmekte ve normal koşullarda bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanarak askıya çıkarılmaktadır. Yasal askı süresi içerisinde, konunun kapsamı doğrultusunda gerek doğrudan ilgililer gerekse de meslek odaları ve diğer kurum-kuruluşlar tarafından itirazlar yapılabilmektedir. Bu itirazlar yine meclis süreçleri ile karara bağlanır ve sonrasında ilgili mevzuat kapsamında yasal süreçler başlamaktadır. Konunun, kamuoyu gündeminde demokratik ortam gereği çeşitli bakış açılarıyla ele alındığını memnuniyetle not etmekteyiz.

TÜM KURUM & KURULUŞLARA EŞİT MESAFEDEYİZ

Bununla birlikte, odamız ve bağlı olduğumuz TMMOB tarafından bu konu hakkında yeterli kamuoyu oluşturulmadığı yönündeki söylemlerin artması bizleri endişelendirmektedir. Meslek odaları olarak, kentsel dönüşüm, imar uygulamaları ve planlamayla ilgili tüm süreçlerde paydaş olarak yer almayı ve katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda, imar planı değişikliği ve yapılaşma konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya, görüşlerimizi ve önerilerimizi sunmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatarak, planlama ve kentsel gelişim süreçlerinde söz sahibi olmanın önemini vurgulayarak, konuya ilişkin süreci ve çalışmaları, değerlendirmelerimizi paylaşma gereği duyuyoruz.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE PROJENİN YAPILMASINA KARŞI İTİRAZ;

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak, plan değişikliği bilgisinin alınması ile birlikte teknik rapor oluşturma çalışmaları yapılmış ve plan değişikliği ile ilgili itiraz yazısı yazılmıştır. İtiraz dilekçemiz, TMMOB’a bağlı konusunda uzmanların bulunduğu tüm odalarımızın ortak söylemiyle oluşturulmuştur. 01.04.2024 tarihinde itiraz yazımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.

Bu dilekçe ile İzmit Kent Kimliğine kültürel katkı koyan, kent hafızası hüviyetindeki SÖRLER OKULU’ nun yanında yapılması planlanan proje ve plan değişikliği ile alakalı olarak;

 

  • Uygulamaya konulmak istenen bu projenin, Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde gerçekleştirdiği yayalaştırma ağırlıklı projeler ve kamusal alan üretmeye yönelik kararları ile çeliştiği görülmektedir. Projenin Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Turizmi konusundaki stratejik hedefleri, kentsel planlama politikaları ve paydaşlarının beklentileri ile uyumlu olması beklenmektedir. Projenin, kent merkezindeki yayalaştırma ve kamusal alan üretme çalışmalarını destekleyecek şekilde tasarlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması, kentsel mekanların daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirilmesi hedeflenmesi gerektiği,

  • Geçmişte alınan kararlara uygun olarak, Kocaeli-İzmit Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi, Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İmaret Cami ve  Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi çevresindeki rekreasyon düzenlemeleri, kamusal kullanıma açılmış ve halkın beğenisini kazanmıştır. Sunulan projenin, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak, halkın kullanımına sunulması ve kentsel yaşama entegrasyonu açısından önemli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, benzer bir yaklaşımla yeni bir yaklaşımla alanın tasarlanması gerektiği,

  • İzmit Körfezi, geçmişten bugüne çeşitli kültürlere kucak açmıştır. İzmit, Bitinya Krallığı’na başkentlik yapmış olan Nicomedia’ nın kültür mirasları ile birlikte Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan kültür katmanlaşmasını bünyesinde bulunduran nadir şehirlerden biridir. Bu katmanlaşma, kentin yoğun yapılaşmış alanları içerisinde tescilli yapıların kaybolması, geçmişin izlerini bulmak ve korumak açısından önemli bir sorundur. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi tarafından planlanan tarih koridoru projesi, Nicomedia' nın tarihi mirasını ortaya çıkarmak ve korumak için kritik bir öneme sahiptir. Bu proje, Orhan Cami'den SEKA'ya kadar uzanan bir alanda tarihi, kültürel yapıların ilişkilendirilmesini sağlayarak, şehrin mimari zenginliğini ve tarihi dokusunu yeniden canlandırması,

  • Acısu Parkı, 2. Derece doğal sit alanı olarak koruma altında olan bir alandır ve şehir planlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu park alanıyla uyumlu bir şekilde planlanan yaya ağırlıklı bir alanın oluşturulması, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dirençli Şehir Kocaeli projesi kapsamında kentin merkezinde olası bir afete karşı korunaklı bir alan sağlanmasının hedeflemesi gerektiği,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bilgilerine sunulmuştur.

ULUSLARARASI KORUMA ANLAŞMALARI DİKKATE ALINMALIDIR!

Tüm bunlarla birlikte Kültürel Mirasların korunmasından birinci derecede sorumluluğu olan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun da 1964 yılı 31 Mayıs tarihinde kabul görmüş olan VENEDİK TÜZÜĞÜ’ nün amacı olan ‘’Anıtların korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır.’’ ilkesi ile tek yapı ölçeğinde değil, yapılı çevresi ile birlikte korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda ele alınan alanda, kentsel açıklık elde edilerek şehirdeki afet riskine karşı da önlem alınmış olacaktır.

Bu hususlar çerçevesinde yapılan itirazın, proje ve plan tadilatı için ana başlıklar altında toplanarak dikkate alınması gerekmektedir.

SONUÇ

Meslek Odalarımız kent, kentli ve mesleğinin savunucusu olan kamu kurumu niteliğindedir

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak;

Özellikle 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrasında, yerel yönetimler ve TMMOB tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaları göz önünde bulundurarak, kentin ve kentlilerin yararına karar verici ve uygulayıcı konumundaki yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğinde olan denetleyici konumundaki odaların birlikte çalışmasının önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz.

Bu çerçevede, kent planlanması ile gelişimi konusunda aktif bir rol oynamaya ve kentin geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında görev almaya, kentimizin geleceği için öncelikle diyalog ve sonrasında mevzuatın öngördüğü yasal süreçler doğrultusunda demokratik bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Kocaeli Zirve Haber Merkezi

Bakmadan Geçme